Algemene verkoopvoorwaarden

I. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. ERKENNING DOOR DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR TOERISME
De verhuurder verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan de bepalingen van de Waalse Toerismewet van 1 april 2010.

2. DOEL
Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door ons etablissement, waarvan de contactgegevens zijn gespecificeerd in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en de opvolging van de reservering tussen de contractpartijen. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dat toegankelijk is op ons reserveringsplatform. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online worden gemaakt, via ons reserveringsplatform.

3. RESERVEREN
De klant kiest de diensten die op ons boekingsplatform worden aangeboden.Hij erkent de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op ons boekingsplatform te hebben gelezen en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze aansprakelijkheid in dit verband niet kan worden ingeroepen. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

4. RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe, voorafgaand aan elke reservering, de gevraagde informatie op de voucher of de reserveringsaanvraag in te vullen. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten, omvat de reserveringsprocedure met name de invoer van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van de gereserveerde vóór de validatie van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

5. BEVESTIGING VAN ONTVANGST
Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van online boeking geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een overzicht van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering , informatie met betrekking tot de klantenservice, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant zijn klachten kan indienen.

6. GEBRUIK VAN VERHUURDE WONINGEN
De huurder gebruikt het gehuurde in overeenstemming met zijn bestemming en als een goede vader. Hij is verplicht om de maximaal voorziene capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van dit contract, in fout van de huurder, voor het bedrag van de huur die definitief verworven is door de verhuurder.

7. DIEREN
Dieren zijn niet toegestaan.

8. AANBETALING
De borgsom is bedoeld om alle schulden te dekken waarvoor de huurder bij teruggave van het pand aansprakelijk kan blijven jegens de verhuurder.
In geval van betwisting kan de verhuurder, onder zijn verantwoordelijkheid, de borg behouden totdat de verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgesteld.
Indien blijkt dat de huurder niet aansprakelijk is voor de gevorderde bedragen en dat de waarborgsom geheel of gedeeltelijk moet worden teruggegeven, is de verhuurder over het uiteindelijk terug te betalen bedrag rente verschuldigd tegen de wettelijke rente.

9. ""APPARATUUR EN COMFORT"" INVENTARIS
Aan het begin en aan het einde van het verblijf maakt de eigenaar een inventaris op van de uitrusting van het gehuurde.
De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is aansprakelijk voor verlies of schade. Elke discrepantie met de inventaris of anomalie moet worden gemeld aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger, uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst.

10. ANNULERING – VROEG VERTREK
De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. De vooruitbetaalde bedragen die de borg zijn, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt het vermeld in de verkoopvoorwaarden van het tarief.Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief dit toestaan, kan de reservering rechtstreeks worden geannuleerd bij het etablissement, waarvan de telefoonnummers worden vermeld op de bevestiging van de reservering die per e-mail is verzonden. Alle reserveringen zijn nominatief en mogen in geen geval gratis of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij. Elke annulering moet worden meegedeeld per aangetekende brief, fax of e-mail bevestigd per post. In dit geval blijft 30% van het bedrag van de reservering bij de verhuurder als schadevergoeding.
Deze vergoeding wordt verhoogd tot:
- 50% van de prijs van het verblijf als de annulering 14 tot 5 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.
- 100% van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 5 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of als de huurder niet komt opdagen.

Indien de annulering te wijten is aan de verhuurder, kan de verhuurder de huurder accommodatie van dezelfde kwaliteit of van hogere kwaliteit aanbieden tegen de prijs van zijn reservering.
Bij gebreke van een dergelijk voorstel of in geval van weigering door de huurder, moet de verhuurder de huurder de betaalde borg terugbetalen evenals het saldo van de prijs van het verblijf indien deze reeds betaald is.

Indien de huurder niet komt opdagen binnen 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract:
- het contract wordt nietig,
- 100% van de prijs van het verblijf blijft bij de verhuurder,
- de verhuurder kan beschikken over zijn eigendommen. Het voortijdig vertrek van de huurder, om welke reden dan ook, houdt geen enkele terugbetaling - zelfs niet gedeeltelijk - van de prijs van het verblijf in.

11. AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERING
De huurder betrekt het pand als een goede vader. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid voor het gehuurde, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de verhuurder alle door hem gemaakte kosten en verbindt zich ertoe om eventuele schade te melden. Door de woonruimte te huren, is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, ook in geval van brand (art 1732, 1733 en 1735 BW).Indien van toepassing (zie bijzondere clausules) heeft de huurder zijn huuraansprakelijkheid gedekt door een BRANDverzekering van het type GLOBAL, zowel voor huurrisico's (het gebouw) als voor de inboedel (meubels, enz.) die hem ter beschikking worden gesteld. Deze risico's kunnen gedekt worden door de uitbreiding "resort" van de BRANDverzekering van de huurder. De huurder wordt verzocht contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract te controleren.

12. SOLIDARITEIT
De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en hoofdelijk ten opzichte van de huurder, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden, in welke hoedanigheid dan ook.

13. RESPECT VOOR DE BUURT EN HET MILIEU
De huurder verbindt zich ertoe zich te gedragen met respect voor de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, verschillende uitrustingen, enz.

14. VERBRUIK VAN DE DIENST
Overeenkomstig de regelgeving die in bepaalde landen van kracht is, kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen.Hiervoor zal de klant gevraagd worden om een identiteitsbewijs te tonen om te controleren of hij het politieformulier al dan niet moet invullen. Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde, zal het etablissement ertoe brengen de klant te verzoeken het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien de betaling reeds is gedaan. Voor inrichtingen met een huishoudelijk reglement aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe dit reglement na te leven. In geval van niet-naleving door de klant van een van de bepalingen van het huishoudelijk reglement, is het etablissement verplicht de klant uit te nodigen het etablissement te verlaten zonder enige vergoeding en of zonder enige terugbetaling als een regeling al is uitgevoerd .

15. AANSPRAKELIJKHEID
De foto's die op ons boekingsplatform worden gepresenteerd, zijn niet contractueel.Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en de teksten die zijn gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er variaties optreden tussen het tijdstip van de reservering en de dag van de reservering verbruik van de dienst. Het etablissement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, te wijten aan een derde partij, te wijten aan de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is goedgekeurd door de bank van de drager. Elke reservering of betaling die onregelmatig, ondoeltreffend, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke stappen tegen deze laatste.

16. KLACHTEN
Klachten met betrekking tot het niet of slecht uitvoeren van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit de vestiging schriftelijk bij ons worden gemeld.

17. PRIJS
De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden voor en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de commerciële valuta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur die op het boekingsplatform wordt aangegeven. Als de afschrijving bij de vestiging wordt gedaan in een andere valuta dan de valuta die op de reservering is bevestigd, zijn de wisselkosten voor rekening van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun oorsprong, zijn betaalbaar in de lokale munteenheid van het etablissement, tenzij ter plaatse specifieke bepalingen worden vermeld. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform, zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen.Belastingen (plaatselijke belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, vermeld op de tarievenpagina, dienen ter plaatse bij het etablissement te worden betaald. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het btw-tarief wordt automatisch doorberekend aan de prijzen vermeld op de factuurdatum. Elke wijziging of invoering van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen die door de bevoegde autoriteiten worden opgelegd, wordt automatisch doorberekend aan de prijzen vermeld op de factuurdatum.

18. BETALING
De klant deelt zijn bankgegevens mee als garantie van de reservering, behoudens voorwaarden of speciale tarieven, per kredietkaart of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club... volgens de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement. ) door direct in het daarvoor bestemde gebied (beveiligde toegang door SSL-codering), het kaartnummer, zonder spaties tussen de cijfers, en de geldigheidsdatum ervan aan te geven (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van het verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet zich bij het etablissement melden met de creditcard waarmee hij de reservering kon garanderen. De afschrijving van de betaling gebeurt in de vestiging tijdens het verblijf, behalve in het geval van voorwaarden of speciale tarieven waarbij de volledige of gedeeltelijke afschrijving van de betaling tijdens de reservering wordt gedaan. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd.In het geval van een no-show (reservering niet geannuleerd - klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant forfaitair het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft elloha.com/stripe.com gekozen om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. Er kan een weigering van de betaalkaart zijn om verschillende redenen: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, invoerfout... In geval van een probleem moet de klant contact opnemen met zijn bank enerzijds, de vestiging anderzijds hand om zijn reservering en zijn betalingswijze te bevestigen. In het geval van een tarief dat onderhevig is aan online vooruitbetaling, wordt het vooruitbetaalde bedrag, de aanbetaling, gedebiteerd op het moment van boeking. Sommige vestigingen kunnen facturen/aantekeningen elektronisch aanmaken, het originele dossier is gewaarmerkt en online beschikbaar op het door de vestiging opgegeven internetadres.

19.DE KOSTEN
De schoonmaakkosten (aan het einde van het verblijf) bedragen 50 euro. Deze worden betaald aan het einde van het verblijf, tijdens het uitchecken. De elektriciteitsmeter van het huisje wordt afgelezen bij aankomst van de huurder (inchecken) en het einde van het verblijf. (Uitchecken). Elektriciteitsverbruik dient te worden betaald aan het einde van het verblijf. De kosten bedragen 0,15 eur/kw. Wij voorzien gratis een zak pellets per nacht. Alle extra bagage die is begonnen, moet aan het einde van het verblijf worden betaald (6,00 eur/bag).

20. GESCHILLEN
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het recht van het land van vestiging, zonder afbreuk te doen aan de dwingende beschermende bepalingen die van toepassing kunnen zijn in het land van vestiging van de consument. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen, zullen zij hun grieven voorleggen aan het secretariaat van Gîtes de Wallonie, dat zal proberen een minnelijke schikking voor te stellen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw is gelegen bevoegd.

21. RESPECT VOOR PRIVACY
De klant wordt op elk van de formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestigingen, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsdienstaanbieders). De klant machtigt elloha.com om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen op voorwaarde dat dergelijke communicatie verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de operaties die op elloha.com rusten onder deze algemene voorwaarden en in verband met de persoonlijke gegevens van het Handvest voor de bescherming van de klant. Met name bij online betaling moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt erop gewezen dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens heeft in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.De klant gaat echter akkoord met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com heeft zich in hun professionele hoedanigheid tegenover de vestiging verplicht om alle beveiligings- en gegevensvertrouwelijkheidsmaatregelen te nemen voor genoemde gegevensoverdrachten.

22. BEWIJSVERDRAG
De invoer van de vereiste bankgegevens, evenals de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de voucher of de reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. De geautomatiseerde gegevens die worden bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden bewaard onder redelijke veiligheidsvoorwaarden en worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres is geregistreerd op het moment van boeking.

23. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Worden beschouwd als gevallen van overmacht of toevallige gebeurtenissen die gewoonlijk worden erkend door de jurisprudentie van de Franse rechtbanken en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de kosten draagt van de daaruit voortvloeiende kosten.

24. GEHEEL
Deze algemene verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of de reserveringsaanvraag drukken alle verplichtingen van de partijen uit. Geen enkele door de klant meegedeelde algemene of specifieke voorwaarde kan in deze algemene voorwaarden worden opgenomen.De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in aflopende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen het boekingsformulier en de algemene voorwaarden, zijn de bepalingen die op het boekingsformulier staan als enige van toepassing op de betreffende verplichting. Deze algemene verkoopvoorwaarden via internet kunnen te allen tijde door de vestiging worden gewijzigd en/of aangevuld. In dat geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze op internet is geplaatst, zijn de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.

II. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP VIA DE ORC

1. VOORWERP:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen die bij onze vestiging worden gedaan met behulp van de Regionale Marketing Tool (ORC).
De klant erkent deze algemene voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben. Geen reservering is mogelijk zonder dat de klant heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.

2. AANBIEDINGEN
Al onze advertenties, webpagina's of aanbiedingen zijn te goeder trouw en op basis van beschikbare gegevens ontwikkeld. Kaarten, foto's en illustraties worden ter informatie aangeboden en zijn niet contractueel. Ze kunnen worden gewijzigd voordat de reservering definitief is. De klant machtigt ons om duidelijke materiële fouten te corrigeren in de informatie die we hem meedelen.

3. PRIJS
De prijzen die op het moment van boeking worden weergegeven, vormen de totale prijs van de verkochte service, inclusief belastingen, toeslagen en andere heffingen. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat de reservering voor de dienst wordt gemaakt.

De klant machtigt ons om duidelijke prijsfouten te corrigeren.

4. RESERVEREN
De klant kiest de diensten die op de regionale marketingtool worden gepresenteerd. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en boekingsmethoden van de beschikbare diensten op de boekingstool en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben gevraagd en verkregen om zijn boeking met volledige kennis van zaken te maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en hun geschiktheid voor zijn behoeften, zodat onze verantwoordelijkheid in dit opzicht niet kan worden ingeschakeld. De reservering wordt aan het einde van het reserveringsproces geacht door de klant te zijn geaccepteerd.

5. RESERVERINGSPROCES
Reserveringen gemaakt door de klant worden gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant stemt ermee in om, voorafgaand aan een reservering, alle informatie in te vullen die nodig is voor de reservering. De klant bevestigt de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie.Zodra de definitieve keuze van de te reserveren diensten is gemaakt, omvat de reserveringsprocedure de volgende stappen tot validatie: ingave van de bankkaart in geval van een garantie- of vooruitbetalingsverzoek, raadpleging en aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden met betrekking tot de dienst(en) en tot slot de validatie van de reservering door de klant.

6. BEVESTIGING VAN ONTVANGST VAN RESERVERING
De reserveringstool bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen. De bevestiging van de reservering per e-mail vat het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging samen. waar de klant zijn klachten kan indienen.

7. HERROEPINGSRECHT
Er wordt aan herinnerd dat, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek van Belgisch Economisch Recht, als het contract een bepaalde datum of periode van uitvoering voorziet, heeft de klant niet het recht om zich terug te trekken in geval van een reservering:
- huisvesting anders dan voor bewoning (bijvoorbeeld vakantieverblijf),
- vervoer,
- autoverhuur,
- catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

8. RESPECT VAN PRIVACY
Wij verzamelen uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) (""AVG"").

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn noodzakelijk voor de verwerking van uw reservering en zijn essentieel voor het beheer en de dienstverlening (artikel 6.1.b van voornoemd Reglement). Voor deze doeleinden kunnen uw gegevens dus worden overgedragen aan onze partners, waaronder in het bijzonder Elloha.com die de boekingstool beheert, online betalingsdienstaanbieders, dienstverleners gevestigd in derde landen.Met name bij onlinebetalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsdienstaanbieder worden doorgegeven aan de bank van de vestiging, voor de uitvoering van het reserveringscontract. We maken alleen gebruik van partners die een beschermingsniveau garanderen in overeenstemming met de principes die zijn vastgelegd in de AVG.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens ook door ons worden gebruikt om u onze promotionele of commerciële aanbiedingen per e-mail of post te sturen.

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van 3 jaar na het laatste contact (e-mail, reservering, etc.).

Als persoon wiens gegevens worden verzameld, hebt u het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van uw gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door ons een e-mail te sturen met vermelding van uw naam, voornaam en adres en het onderwerp van uw correspondentie.

Uw klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens kunnen worden gericht aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit.